ⓘ Vrsta (biologija)

Biologija

vBiologija je nauka o životu, životnim pojavama i procesima. Obuhvata široki spektar naučnih područja, od proučavanja života na molekulskom nivou do meduodnosa živih bića sa okolinom i njihove evolucije u prostoru i vremenu. Svi oblici života imaju izvjesne osobine koje ih čine specifičnima i razlikuju od mrtvih tvari. Za razliku od nežive prirode, sva živa bića posjeduju autonomnost, autoregulaciju i autoreprodukciju. Prema tome, uobličena su u samoodržive organizme, sa sposobnošću samoregulacije životnih pojava i procesa i samoobnavljanja reprodukcije naredne generacije istovrsnih potoma ...

Rod (biologija)

Rod je takva grupa vrsta živih bića, fosilnih organizama i virusa koje u biološkoj klasifikaciji povezuju zajedničke morfološko-anatomske, biohemijsko-fiziološke, a posebno filogenetičko-evolucijske osobine. U općoj binomnoj nomenklaturi, ime vrste se sastoji iz dva dijela: oznake njenog roda sa velikim početnim slovom! i posebnog modifikatora koji počinje malim slovom!. Jedan takav primjer je ljudska vrsta: Homo sapiens, gdje prva oznaka upućuje na to da ona pripada rodu Homo = čovjek, ljudi, a druga označava pripadnost njegovoj vrsti sapiens.

Polimorfizam (biologija)

Polimorfizam, u biologiji se javlja kada se jedna osobina, u istoj populaciji odredene vrste ispoljava u dva ili više jasno različitih fenotipova. Drugim riječima, pojavljuje se u više od jedne forme ili morfe. Da bi se klasificirao kao takav, mora se nalaze u istom staništu i u isto vrijeme i pripadati panmiktičnoj populaciji. Opisani polimorfizam uključuje varijaciju fenotipa. Medutim, ovaj termin se takoder koristi i u drugom smislu, kao kod molekulskih biologa kada opisuju mutacije u genotipu, kao što su jednonukleotidni polimorfizam SNP ili RFLP. Polazna definicija, sama po sebi, dopu ...

Molekularna biologija

Molekulska biologija je biološka nauka o žvotnim pojavama i procesima na nivou molekula. Preklapa se s bliskim područjima biologije, posebno genetikom, biohemijom, biofizikom, genomikom i bioinformatikom. U suštini, molekulska biologija, a osobito njena oblast molekulska genetika, istražuje krucijalno područje prelaska neživih spojeva u živu materiju, sinteze reproducibilnih makromolekula i njihove kontrole struktura i funkcija žive supstance. To je oblast proučavanja sistema centralne dogme molekulske biologije, tj. prirode skladištenja, prepisivanja i prevodenja genetičke informacije, te ...

Evolucijska biologija

Evolucijska biologija je biološka nauka koja proučava evolucijske procese koji proizvode i usmjeravaju raznolikost životnih oblika na Zemlji, pčočevši od najjednostavnijih prapočetaka života. Ovi procesi uključuju zajedničko porijeklo vrsta i porijeklo novih vrsta. Disciplina je nastala u okviru onoga što Julian Huxley nazvao moderne sinteza razumijevanja nekoliko prethodno nepovezanih područja bioloških istraživanja, uključujući i genetiku, ekologiju, sistematika i paleontologiju. Novija istraživanja su ovu oblast proširila da pokrije adaptacije genetičke arhitekture, molekularnu evolucij ...

Autohtonost (biologija)

Autohtone − u biogeografiji − su one vrste koje se definiraju kao domoroci datog regiona i/ili ekosistema, ako je njihovo prisustvo u tom sistemu rezultat isključivo prirodnih procesa, bez ljudske intervencije. Termin je ekvivalent za "nativan", u manje naučnom kontekstu. Svaka prirodna vrsta organizama ima svoj prirodni opseg distribucije u kojem se smatra autohtonom. Izvan ovog nativnog areala, takva vrsta se može unijeti i ljudskom aktivnošćiu. U onim područjima gdje je dospjela antropogeno, poznata je kao uvedena vrsta. Na primjer, Pančićeva omorika Picea omorika je autohtona endemska ...

                                     

ⓘ Vrsta (biologija)

U biologiji, vrsta je osnovna jedinica biološke raznovrsnosti. U naučnoj klasifikaciji, vrsti se daje dvojno latinsko ime: rod se stavlja prvi, nakon čega slijedi poseban epitet. Naprimjer, ljudi pripadaju rodu Homo i vrsti Homo sapiens ; prema tome, ime vrste je sasvim binomno, tj. "dvoimeno," dakle ono se ne sastoji samo od drugog izraza. Dvoimeni, kao i većinu drugih čisto formalnih aspekata bioloških kodova nomenklature, formalizovao je tokom 1700-ih Carl von Linné, tako da se oni sada zovu "Linnaeusov sistem". U to vrijeme, za vrste se smatralo da predstavljaju nezavisne stvaralačke činove Boga, pa su prema tome uzimane kao objektivno stvarne i nepromjenljive.

Nakon pojavljivanja teorije evolucije, poimanje vrsta je prošlo kroz ogromne promjene u biologiji, mada je saglasnost o definiciji riječi tek trebalo donijeti. Najcitiraniju definiciju "vrste" po prvi put je skovao Ernst Mayr. Prema toj definiciji, nazvanoj pojam bioloških vrsta ili pojam izolacije vrsta, vrste su "skupine stvarnih ili mogućih prirodnih razmnožavanja unutar populacija koje su reproduktivno izolovane od drugih takvih grupa." Medutim, mnogi drugi pojmovi vrsta su takoder korišteni.

Naučno ime vrste podesno je staviti u kurzivu.

                                     
  • Vrsta se može odnositi na: Vrsta biologija pojam u biologiji Vrsta Bihać naselje u općini Bihać. Ovaj članak je čvor za pojašnjenje pojmova sličnih
  • koja ih proučava Bakteriologija nauka o bakterijama Bioantropologija biologija čovjeka Biofizika fizika životnih pojava i procesa Biogeografija nauka
  • biologija i razvojna biologija ili indirektno, gdje se metode molekularne biologije koriste kako bi se donijeli zaključci o populacijama ili vrstama
  • populacijska biologija taksonomski rang kao što su zoologija, ornitologija, herpetologija ili pak ugao pristupa npr. biološka polja teorijska biologija eksperimentalna
  • areala, takva vrsta se može unijeti i ljudskom aktivnošćiu. U onim područjima gdje je dospjela antropogeno, poznata je kao uvedena vrsta Na primjer, Pančićeva
  • morfološki ispoljiti kao dvije različita vrste može u stvari, prema analizi DNK, biti biti dokazano kao jedna vrsta Značaj ovih razlika može ispitati pomoću
  • postojećih vrsta lazarus vrsta ili ako se ranije poznate postojeće vrste reklasificirajuju kao članovi taksona. Neontološka evolucijska biologija ima vremensku
  • zoološke nomenklature Sofradžija A., Šoljan D., Hadžiselimović R. 2004 Biologija 1. Svjetlost, Sarajevo. ISBN 9958 - 10 - 686 - 8.CS1 održavanje: više imena:
  • Konzervacijska biologija je biološka nauka o prirodi biološke raznolikosti i mogućnostima zaštite vrsta njihovih staništa i biocenoza, odnosno ekosistēmâ
  • Biologija ponašanja je dio biologije a bavi se ispitivanjem ponašanja životinja i ljudi. Ona opisuje ponašanje, uporeduje ih izmedu individua i vrsta
                                     

Termofite

Termopfite su biljke koje su tolerantne i/ili održavaju opstanak na visokim temperaturama, uključujući i izvore vrele vode Takve biljke su kategorirane prema ekološkoj valenci na visoke temperature, bez obzira na sistematsku pripadnost, uključujući i biološke ekstreme. Najpoznatiji predstavnici ove ekološke grupe su biljke kao: Cyanobacteria, modrozelene alge. Deinococcus–Thermus grupa, uključujući i Thermus aquaticus, vrstu bakterija i

                                     

Uropige i amblipige

Uropige, arahnidi žive u vlažnoj sredini tropskog i suptropskog područja. Aktivne su samo noću. Grabljivice su i hrane se kopnenim mekušcima i insektima. Postoji oko 100 vrsta, a najveća je američka vrsta bičata škorpija. Ona može narasti do 7 cm Amblipige Amblypyg od ostalih arahnida po tome što imaju spljošteno tijelo, veoma dugačke pedipalpe sa bodljama i tanak prvi par nogu koje služe kao pipci. Žive noćnim životom u žarkom i tropskom području. Postoji oko 60 vrsta.